Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương xây dựng Quy định đấu thầu các dự án Điện mặt trời, Điện gió chuyển tiếp đúng quy định pháp luật

Các dự án điện gió, điện mặt trời “không kịp COD”, không được hưởng giá bán điện cố định (FIT) theo quy định vẫn chờ cơ chế mới từ Chính phủ.

Liên quan đến việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế đấu thầu mua điện từ dự án điện gió, điện mặt trời (chuyển tiếp một số đối tượng áp dụng cơ chế tại Quyết định 37/2011/QĐ-TTg, Quyết định 39/2018/QĐ-TTg và Quyết định 13/2020/QĐ-TTg, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến của lãnh đạo Chính phủ.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Công thương tại Công văn số 1513/TTr-BCT ngày 24/3/2022 về việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế đấu thầu mua điện từ dự án điện gió, điện mặt trời (chuyển tiếp một số đối tượng áp dụng cơ chế tại Quyết định 37/2011/QĐ-TTg, Quyết định 39/2018/QĐ-TTg và Quyết định 13/2020/QĐ-TTg); ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan tại cuộc họp ngày 13/4/2022, Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công thương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, trong báo cáo của mình, Bộ Công thương đề xuất xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế đấu thầu mua điện từ các dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp và sửa đổi một số nội dung tại các quyết định số 13/2020/QĐ-TTg, 37/2011/QĐ-TTg và 39/2018/QĐ-TTg.

Cụ thể, thời gian của hợp đồng mua bán điện và giá điện áp dụng đến hết năm 2025. Sau năm 2025, các đơn vị tiếp tục tham gia đấu thầu theo quy định được cơ quan chức năng ban hành. Nhà máy điện được EVN huy động phù hợp với nhu cầu của hệ thống điện.

Xét thấy tình cấp bách của việc xây dựng và ban hành Quyêt định của Thủ tướng là “trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn” theo các căn cứ đã được quy định tại một số văn bản hiện hành của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công thương cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng và ban hành văn bản Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên.

Đồng thời đề nghị giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo trình tự rút gọn. Giao Bộ Công thương xây dựng và ban hành Thông tư quy định khung giá áp dụng cho các dự án chuyển tiếp, có hiệu lực đồng thời với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương đề xuất cơ chế đấu thầu mua điện các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Mới đây, ngày 24 tháng 3 năm 2022, Bộ Công Thương đã có văn bản trình Thủ tướng chính phủ trong đó có đề xuất xây dựng cơ chế đấu thầu mua điện từ các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp.

Tính điến thời điểm tháng 1 năm 2022, Tổng công suất các dự án điện gió đã bổ sung quy hoạch là 11.921MW và các dự án, phần dự án đã vận hành COD là 3.980,265 MW (84 nhà máy điện gió); Tổng công suất các dự án điện mặt trời được bổ sung quy hoạch là 15.400 MW và các dự án, phần dự án đã vận hành COD đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 8.652,9 MW (148 nhà máy điện mặt trời)

Đối tượng tham gia đấu thầu

Các dự án, phần dự án điện mặt trời, điện gió đã và đang triển khai đầu tư nhưng không kịp mốc thời gian theo Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2018 và Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ

Phương pháp xây dựng khung giá phục vụ cho việc đấu thầu được xây dựng tương tự phương pháp được quy định tại Thông tư 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự và ban hành khung giá phát điện, có điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng áp dụng là các nhà máy điện mặt trời và điện gió.

Khung giá được Bộ Công Thương ban hành áp dụng cho các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp chào công suất (MW) sẽ được sử dụng làm khung giá thầu cho các dự án.

Nguyên tắc chính trong tổ chức đấu thầu

Đơn vị tổ chức đấu thầu là Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022 và áp dụng cho giai đoạn 2022-2025.

Các dự án chuyển tiếp được quyền lựa chọn tham gia thị trường điện cạnh tranh.

Một số điểm đáng chú ý trong đề xuất của Bộ Công Thương đó là : Thời hạn của hợp đồng mua bán điện kéo dài đến hết năm 2025. Sau đó các đơn vị tiếp tục đấu thầu theo quyết định do Thủ tướng hoặc Bộ Công Thương ban hành; Đơn vị thanh toán trong hợp đồng mua bán điện (PPA) là Việt Nam Đồng (đồng/kWh); và các nhà máy điện này được EVN huy động phù hợp với nhu cầu của hệ thống điện và tuân thủ quy định tại Thông tư quy định Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và các quy định khác có liên quan do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, đảm bảo an ninh hệ thống điện quốc gia.